شرایط و مقررات فضای کار اشتراکی ایستگاه نوآوری

قوانین فضای کار اشتراکی ایستگاه نوآوری

این مورد فعلا بصورت کتبی پس از رزرو در مجموعه از مشترک دریافت میشود.